ACS Partners


Cooperatie ACS Partners werkt voornamelijk met senior professionals, die hun sporen in het vak hebben verdiend. Ieder van de coöperatieleden is expert op één of meer kennis- en/of vaardigheidsgebieden. De deskundigheid blijkt niet alleen uit publicaties, boeken, interviews en docentschappen, maar vooral uit aantoonbare resultaten bij cliënten die al vele jaren de weg naar ACS steeds weer weten te vinden.
Adviseurs van ACS zijn een tikje eigenzinnig, maar staan met beide benen op de grond en midden in de maatschappij. Hun deskundigheid weten zij altijd in een breder kader te plaatsen. Zodat resultaten en veranderingen duurzaam worden.
De leden van Coöperatie ACS Partners vinden elkaar in passie voor het vak. In de wil om te excelleren voor cliënten. En de behoefte om zich steeds weer te ontwikkelen en te leren.

Yvonne van Slagmaat
My Image

Algemeen
Yvonne van Slagmaat is na haar HTS-Informatica opleiding twaalf jaar werkzaam geweest bij twee van de zgn. big Four accountantskantoren. In die periode heeft zij aan de VU te Amsterdam de postdoctorale technical EDP audit opleiding gevolgd. Als EDP auditor is zij betrokken geweest bij veel audits van complexe jaarrekeningcontroles en rekencentra audits en (bege-)leidde zij controle teams bij grote banken, verzekeraars, pensioenmaatschappijen en diverse overheidsinstellingen. Daarnaast heeft zij succesvol diverse adviesopdrachten uitgevoerd als projectleider, onder meer bij een groot rekencentrum van een overheidsorganisatie, voor het opzetten van het beheer en de inbedding van continue kwaliteitsbeheersing van de IT organisatie (volgens ITIL), voor het opzetten en uitwerken van service niveau overeenkomsten (SLA’s) en voor het ontwerp van de interne kostendoorberekening. In deze periode is zij tevens actief betrokken geweest bij de oprichting van de beroepsorganisatie Norea alsmede het bijbehorende vakblad.

De afgelopen jaren
Als consultant heeft ze de laatste jaren diverse opdrachten uitgevoerd waarbij zij haar deskundigheid op het gebied van de business organisatie (de vraagzijde) combineert met haar kennis en ervaring op het gebied van de technische organisatie (aanbodzijde). Ze ondersteunt ondernemingen en overheden bij het projectmatig veranderen van de organisatie. Succesvolle bedrijfsvoeringen vragen voortdurende aanpassingen van onder meer organisatiecultuur en – structuur. In het kader van haar Opleiding Masterclass Kwaliteit en Verandermanagement heeft zij werkzaamheden verricht voor het VUmc te Amsterdam, waarbij de balance change card als basis is gebruikt bij de beoordeling van het project met betrekking tot het nieuwe elektronisch patiënten dossier
Naast het helder maken van de doelen en de resultaten van deze verandertrajecten, neemt Yvonne van Slagmaat de medewerkers mee in dit proces. Zij stimuleert hen de uitdaging aan te gaan, zelf initiatieven te nemen en bij te dragen aan het uiteindelijke resultaat. De sleutel tot succesvol veranderen is de betrokkenheid van medewerkers. Goede en open communicatie is daarbij onontbeerlijk.

Bij ACS
Sinds de aansluiting bij ACS houdt Yvonne van Slagmaat zich weer bezig met IT audit activiteiten. Vooral de werkzaamheden in het kader van een rekencentrum onderzoek zijn voor haar een deja vu, in de jaren bij de grote accountantskantoren heeft zij deze werkzaamheden veelvuldig uitgevoerd. Tevens is ze betrokken bij opleiding met betrekking tot de IT audit aspecten bij de accountantscontrole.
Yvonne heeft jarenlange ervaring in het inzichtelijk maken van zowel de organisatorische als de technische knelpunten binnen de organisatie. Opdrachten waarbij de combinatie van informatie management, projectmanagement en verandermanagement tezamen komen, zoals bij een reorganisatie, vormt voor haar een pracht uitdaging. Zij is actief en sturend betrokken, ordent, helpt bij het vaststellen van de speerpunten en bij het oplossen van problemen.

Yvonne is actief op de volgende vakgebieden:

  • Projectmanagement
  • Verandermanagement
  • IT Auditing

ObscureMyEmail_YvonneS

Ron Brummans
My Image

"Ron Brummans is een ervaren coach, counselor, risicomanager en toezichthouder die zich onder andere bezig houdt met het voorbereiden van mensen op het voeren van moeilijke gesprekken. Zijn werkwijze kan worden gekenmerkt als open, vriendelijk, respectvol maar wel volop spiegelend. Deze werkwijze maakt onder andere dat mensen zich gekend en gezien weten en daardoor gemakkelijk op zichzelf kunnen reflecteren.

Als gecertificeerd coach en trainer voor Life Languages™ maakt Ron onder andere gebruik van de Life Languages™ wijze van profilering, waarin communicatiestijlen en interactie tussen mensen centraal staan.
Door zijn loopbaan als accountant en toezichthouder en zijn intensieve begeleidingswerk van commissarissen en bestuurders op de geschiktheidstoetsing door externe toezichthouders voelt hij zich uitstekend thuis ‘in the boardroom’."

Ron Brummans volgens zijn collega’s:
Gesprekken met Ron Brummans gaan al snel over thema’s als risico, bestuur, Raad van Commissarissen (dan wel Raad van Toezicht), deskundigheid en extern toezicht. Dat is logisch omdat Ron, na jarenlang te hebben gewerkt als accountant, in 2001 toezichthouder werd bij de Pensioen- en Verzekeringskamer kort voordat deze fuseerde met De Nederlandsche Bank. Sinds 2012 is Ron Brummans partner in de Coöperatie ACS en werkt hij als zelfstandig adviseur, consultant en coach bij het door hem opgerichte ACS SuperVision Consult.
Als geen ander combineert Ron ‘hard op de inhoud’ met een zorgvuldige en respectvolle benadering. Altijd eerst onderzoekend, zich daarmee zijn eigen mening vormend om vervolgens zijn klanten tot nieuwe inzichten te brengen waarmee zij hun risico’s beter managen. Ron Brummans is, naast de onafhankelijke denker en scherpe analyticus die hij onmiskenbaar is, evenzeer een aimabele persoon met een goed gevoel voor verhoudingen en een warm hart voor mensen.
Die combinatie van denken, analyseren, invoelen en betrokken zijn maken Ron succesvol in zijn werk als coach en procesbegeleider. Hij reflecteert op datgene wat je hem vertelt, neemt daarmee geen blad voor de mond en combineert dat met respect en empathie. Zo bekeken is zijn huidige werk ten dele een logische voortzetting van zijn loopbaan als accountant en toezichthouder. Nog steeds gericht op het managen van alle risico’s, vanwege een intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid naar organisatie, stakeholders en maatschappij. Maar, er is iets fundamenteels bij gekomen: de wáre belangstelling voor het onderzoeken en begrijpen van datgene dat beleidsbepalers beweegt en de wens om hen via zelfinzicht tot grotere hoogte te doen stijgen.

ObscureMyEmail_RonB

Inge van der Meulen
My Image

Inge van der Meulen studeerde cum laude af als cultureel antropologe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een aantal jaren als onderzoeker te hebben gewerkt kwam zij in de consultancy terecht met als focus menselijk gedrag in organisaties. Begonnen in de procesindustrie in de Zaanstreek heeft zij sedert die tijd ruime ervaring opgedaan als facilitator, procesbegeleider, trainer, coach en (schaduw) adviseur in tal van organisaties in het bedrijfsleven, in de non-profit sector en bij de overheid. Aanvankelijk richtte zij zich op vraagstukken van samenwerking en leiderschap bij verandering in grote en middelgrote organisaties in binnen- en buitenland. De dot-com-crisis wekte haar belangstelling voor beheersingsvraagstukken in relatie tot gedrag. Inge is partner bij ACS en als docent verbonden aan de postinitiële opleiding Internal/operational auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ObscureMyEmail_IngeM

René Ewals
My Image

René heeft Bestuurlijke Informatiekunde gestudeerd en de postdoctorale opleiding IT Auditing afgerond. Hij is gespecialiseerd in Assurance, IT Audit & Advies over onder meer ISAE 3402 en 3000, SSAE 16 en ISO 27001. Betrokken bij de invoering van ISAE 3402. Hij heeft hierover veel gepubliceerd.

Vanuit zijn kennis en ervaring is René gespecialiseerd in Third Party Assurance (TPA), IT & Operational Audit en Treasury & Risk Management systemen. Hiervoor was René 5 jaar eindverantwoordelijk voor de TPA praktijk van Deloitte in EMEA (Europe, Middle East & Africa). Daarnaast heeft René diepgaande ervaring in het ondersteunen van Interne Audit afdelingen en bij het uitvoeren en aansturen bij IT en operationele audits. De werkzaamheden van René als professional met 20 jaar ervaring zijn veelal uitgevoerd in de financiële sector, bij serviceorganisaties en binnen de public sector.

Op het gebied van Third Party Assurance heeft René tientallen projecten uitgevoerd. De meeste projecten hadden betrekking op eisen rondom de Richtlijn 3402 (of de ‘oude’ Amerikaanse standaard SAS70), of de Nederlandse eisen zoals geformuleerd in de Richtlijn 3000. Bij deze projecten was René eindverantwoordelijk voor de geuite mening, het gehele project, dan wel voor de onafhankelijke tweede lezing. De projecten variëren van het ondersteunen van de cliënten bij een readiness project, uitvoeren van gap-analyses, het reviewen producten van directies, het uitvoeren van audits, tot het opstellen van de mededeling voor een type I of type II mededeling.
René is onder meer te benaderen voor de volgende onderwerpen:

  • Assurance diensten waaronder ISAE 3402 audit en advies
  • IT Auditing
  • Ethical hacking
  • DigiD-onderzoeken

ObscureMyEmail_ReneE

Ron de Korte
My Image

Ron de Korte RA RE RO is in 2007 toegetreden; hij is momenteel ook bestuurslid van de coöperatie ACS-partners. Zijn passie voor een auditfunctie die de breedte van de managementfocus weet te benaderen komt tot uitdrukking in de term Management Control auditing. Onder die titel heeft hij intensief bijgedragen aan diverse artikelen, boeken en trainingen. MC-auditing is een begrip geworden en staat, naast ‘verbetergericht auditen’, voor een geïntegreerde op doelrealisatie gerichte auditbenadering waarbij ‘verantwoording’ op de tweede plaats komt. Ron wordt veel gevraagd voor het opleiden van 2e en 3e-lijnsfunctionarissen, maar ook voor in-house ontwikkel- en verbetertrajecten van audit, control, en risk management-afdelingen. Daarnaast wordt hij gevraagd voor meer complexe onderzoeken, waaronder auditopdrachten. Deze worden afgewisseld met adviesopdrachten voor Raden van bestuur en Audit & Risk committees.

Ron startte na zijn VWO bij Moret & Limperg (EY) waar hij naast jaarrekeningcontrolewerkzaamheden al snel bijzondere onderzoeken kon verrichten. Hij behaalde er zijn RA-titel en vervolgens aan de VU de RE-titel. Daarna werkte hij 6 jaar bij de auditdienst van NS. Als MT-lid IT- en operational audit en plv. CAE mocht hij de accountantsdienst omvormen tot een brede internal auditafdeling met een verbetergerichte opstelling. Hij deed daar hands-on ervaring op met organisatieverandering, programmamanagement, de euro- en millenniumproblematiek, decentralisatie etc. vanuit een audit en adviesrol.
Ron is vanaf de start van de 2 jarige EUR-opleiding tot RO betrokken als mede-vormgever en docent. Vanuit die rol en zijn drive voor ‘integrated auditing’ heeft hij de IT-audit en de Internal/operational audit opleidingen tot elkaar gebracht en de samenwerking met de RA-opleiding versterkt. Hij is actief binnen de vier beroepsverenigingen vanuit die samenwerkingsgedachte en zijn overtuiging dat organisaties en hun bestuurders niet worden geholpen met vaktechnische stammenstrijden, ‘Lines of defence’ en eilandjesgedrag.

ObscureMyEmail_RonK

Hans Cleton
My Image

H. (Hans) Cleton BCom MBA heeft meer dan 26 jaar internationale ervaring in het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het ontwerpen, reviewen, auditen en runnen van internationale veranderprogramma’s en projecten. Daarnaast heeft hij veel (profit en non-profit) organisaties begeleid op het gebied van ICT strategie, organiseren en informatiseren. Hans is entrepreneur en hij is lid van een adviesraad bij een aantal organisaties.
Hij heeft een brede kennis van veranderkunde en herontwerp van bedrijfsprocessen en heeft bij een grote verscheidenheid aan internationale bedrijven de verandering begeleid en business systems geïntroduceerd. Vaak waren deze programma’s of projecten in de problemen geraakt voor dat hij werd gevraagd om de besturing van deze programma’s en projecten over te nemen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig (in-house) lezingen op de genoemde gebieden.
Hij heeft ook een brede kennis van methodieken en governance binnen het vakgebied en schrijft regelmatig artikelen over de ontwikkeling en toepassing van veranderkunde, programmamanagement en projectmanagement.
Hij is verbonden als gastdocent aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, Rotterdam, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft een Bachelor of Commerce diploma in Economitrie (BCom – University of South Africa), een Master diploma in International Management (MBA – Erasmus University), een postgraduate diploma in Management Research (University of Bradford, UK).
Hij is tactisch georiënteerd, politiek sensitief, onafhankelijk, pragmatisch, conceptueel en analytisch met een brede kennis van bedrijfsprocessen en management methoden. Hij kan makkelijk aansluiting vinden met iedereen, van commissarissen tot de werkvloer in overheidsbedrijven en commerciële bedrijven en heeft een goed gevoel voor humor.

ObscureMyEmail_HansC

Jan Otten
My Image

Jan Otten studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde. Tijdens en na zijn opleiding heeft hij veel onderzoek verricht voor instituten als de Radboud Universiteit Nijmegen en het Instituut Toegepaste Sociologie (ITS). De meeste van deze onderzoeken hadden betrekking op arbeidsmotivatie en lagen in de lijn van het paradigma van de socio-techniek. In 1994 heeft hij samen met enkele toenmalige KPMG-collega’s ACS gestart waar hij nog steeds deel van uitmaakt.

Jan is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Operational audit in Nederland. Als docent heeft hij bijgedragen aan de start van de beide postinitiële opleidingen Operational auditing die ons land rijk is en is nog steeds verbonden aan de opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De afgelopen periode van 20 jaar betrokkenheid bij de ontwikkeling van Internal / Operational audit laten zich indelen in drie periodes. De eerste periode wordt gekenmerkt door het begrip management control. Daarbij heeft het boek 'Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening' uit 1992, waarvan Jan mede-auteur is, een belangrijke rol gespeeld. De tweede periode kan het beste worden voorzien van het label relevant en deugdelijk onderzoek. Ook deze periode komt voort uit zijn achtergrond als psycholoog en zijn onderzoekservaring in de jaren ’80. De huidige periode wordt gekenmerkt door behavioural auditing, waarbij de focus ligt op gedraggerelateerde beheersingsvraagstukken in organisaties.

ObscureMyEmail_JanO

Wim Salij
My Image

Drs. Wim Salij FC MBB CIA heeft naast zijn universitaire masterstudie bedrijfskunde ook de studie Financial Controlling (FC) afgerond. Daarnaast is Wim een Lean Six Sigma Master Black Belt (MBB) en Certified Internal auditor (CIA).
Als Scrummaster heeft hij kennis van Agile projectmanagement en heeft hij ruime ervaring in het management van watervalprojecten (Prince2). Momenteel rondt hij de studie Register Operational Auditor (RO) af aan de Erasmus Universiteit.

Wim is een pragmatische operational auditor, financial manager/controller die resultaten bereikt en teams en individuen motiveert om toegevoegde waarde te leveren aan hun organisatie. Hij verricht hiertoe audits van COSO/ERM Risk Frameworks, en onderhoudt Management Control Systemen, de AO/IC en Tax Control.

Met verschillende implementaties heeft hij als project en programma manager zijn toegevoegde waarde geleverd aan transformaties/ ERP-implementaties voor middelgrote en grote organisaties. Zijn specialiteit is het starten en begeleiden van Lean Six Sigma procestransformaties gericht op mensen, systemen en processen. Daarbij geeft hij cursussen en traint hij individuen en teams op het gebied van operational excellence/ Lean Six Sigma. Hij benut daarbij ook zijn kennis van NLP.

Wim is van mening dat een goede operationele audit de doorkijk geeft naar hoe daarna samen operational excellence in combinatie met control is in te voeren binnen het bedrijf. Hierbij spelen het meenemen, trainen en coachen van het personeel een prominente rol. Een verbetering is pas waardevol als die wordt gedragen en daardoor structureel en blijvend is.

ObscureMyEmail_WimS

Arjan Hofman
My Image

Drs. Arjan Hofman studeerde Bedrijfseconomie (afstudeervariant accountancy) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is momenteel bezig om de postdoctorale opleiding tot Register Operational Auditor (RO) af te ronden.
Hij is z’n carrière gestart bij het accountantskantoor EY en aansluitend bij Philips Electronics in de functie van internal auditor. Om zich breed te oriënteren heeft Arjan daarna een stap gemaakt in de rol van business controller /auditor /projectleider bij diverse organisaties, varierend van de Hogeschool Rotterdam, een groothandelsbedrijf en als laatste bij het telecombedrijf KPN, waar hij ruim 8 jaar werkzaam is geweest.

Elementen die Arjan kenmerken en in z’n werk belangrijk vindt zijn: nieuwsgierigheid, openheid en samenwerking, authenticiteit, veranderen, verbeteren en doorzettingsvermogen.

Arjan is van mening dat complexe zaken in simpele termen geduid moet kunnen worden om verandering en verbetering in organisaties te kunnen initiëren en te realiseren. Vanuit deze instelling en visie kan hij organisaties, die te maken hebben met complexe zaken op het gebied van beheersing ondersteunen.

In november 2016 heeft Arjan zich aangesloten bij ACS Partners. Vanaf dat moment heeft hij diverse audits uitgevoerd (waaronder strategie audits en Management Control Framework audits) bij verschillende organisaties zoals woningcorporaties en een grote gemeente. Arjan kan benaderd worden voor o.a. de volgende onderwerpen: operationele audits naar de interne beheersing van organisaties; het in kaart brengen, beoordelen en verbeteren van de Administratieve organisatie / Interne controle (AO/IC).

ObscureMyEmail_ArjanH

ACS Associates

ACS Partners beschikt over een netwerk van ‘associates’. Deze associates zijn evenals de leden van de coöperatie gekwalificeerde en ervaren professionals (freelancers, zelfstandigen zonder personeel) en kleine bedrijven waar we in veel opdrachten plezierig mee samenwerken.
Onze associates worden ingezet op basis van specifieke competenties, deskundigheid en ervaring en werken altijd onder verantwoordelijkheid van een van de leden van Coöperatie ACS Partners. Onderstaand de lijst van associates waar we op dit moment mee samenwerken: Raymond van Doorn (AAIM), Gabriëlle Janssen, Kees Brandsma, Paul Spanjaard, Peter Bos, Bas Zandee.

Wilt u informatie over deze en andere associates van ACS Partners kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Onze gegevens

Arnhemsebovenweg 40
3971 MK Driebergen-Rijsenburg
0343-524111
Info_acs

Openingstijden van ons secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres t.b.v. navigatiesysteem: Mevrouw van Vollenhovenpark 36, Driebergen – Rijsenburg

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons!

My Image

@import((map))